روابط عمومی آموزش وپرورش فین گزارش داد  بااجرای طرح اسکان مهمانان نوروزی درمدارس این منطقه شاهدرشد40درصدی سفربه خطه ازمیهنمان هستیم.               

 

امسال هم مانندسالهای گذشته ستاداسکان فرهنگیان ومسافران نوروزی کارخودراباشروع تعطیلات آغازکردوتعدادی ازمدارس شهرفین ومارم وروستاهای گهره وقطب ابادوسرزه ورضوان راجهت پذیرش مهمانان مهیا نمود.

 باتوجه به آماردریافتی ازشورا وشهرداری فین تاکنون    6000نفرازجاذبه های گردشگری این منطقه دیدن کردندوپیش بینی میشودتاپایانتعطیلات این اماربه 8000نفربرسد.

لازم به ذکر است که بخش  فین با توجه به داشتن مردمی خو نگرم و باغ شهر  زیبا، آثار باستانی  و چشمه های آبگرم فراوان می تواند  در آینده ای نزدیک یکی از قطب های گردشگری استان باشدتاریخ : 18 فروردین 1392 | 11:43 | نویسنده : رضا رضایی | نظرات (5)