وقتی کارگران چینی خسته می شوند از هر مکانی برای استراحت بعدازظهر استفاده می کنند. ولی اینبار تصمیم خطرناکی گرفته اند و وسط یک بزرگراه شلوغ را برای استراحت انتخاب کرده اند.
به وضوح مشخص است که اینها کارگرانی هستند که وسایلشان را زمین گذاشته و روی آسفالت بزرگراه دراز کشیده اند.
یک عکاس ترافیک از 6 کارگر که از فرط خستگی در بزرگراهی در شهر چونگینگ واقع در جنوب غربی چین خوابیده بودند تصویری تهیه کرده است که می توانید در زیر مشاهده کنید.